TV Wanne 1885 "aK" - DJK Saxonia Dortmund

DJK Saxonia Dortmund
VfL Hüls "aK"
Bochumer HC "aK"
ATV Dorstfeld
TV Wanne 1885 "aK"
DJK Ewaldi Aplerbeck
DJK Saxonia Dortmund
VfL Hüls "aK"
Bochumer HC "aK"
ATV Dorstfeld
TV Wanne 1885 "aK"
DJK Ewaldi Aplerbeck